Základné informácie o eccECC (EDI Clearing Centrum)
Elektronická výmena informácií a dokumentovECC (EDI Clearing Centrum)

Elektronický obchod, resp. Elektronická výmena dát /Electronic Data Interchange- EDI/, predstavuje obchodovanie založené na výmene informácií a obchodných dokumentov v elektronickej forme.
Jedným z riešení elektronického obchodu je systém ECC- (EDI Clearing Centrum) – elektronická výmena dokumentov obzvlášť v komunikácii medzi organizáciami v priemysle a v obchode. Použitie ECC poskytuje vysokú mieru bezpečnosti a spoľahlivosti, umožňuje realizáciu vyspelých obchodných postupov a vedie k úspore času a nákladov.

Ponúkame realizáciu výmeny elektronických dokumentov, pričom výmena medzi dvoma aplikáciami znamená, že jedna aplikácia odovzdáva dáta inej aplikácii automaticky bez zásahu človeka alebo len s jeho minimálnym zásahom.Ako to funguje:

Počítače obchodných partnerov sú spojené cez VAN sieť (Value Added Network), kde ide o súkromnú účelovú sieť so zvýšenou bezpečnosťou. Sieť tohto typu prenáša dáta spôsobom „ulož a znovu vyvolaj“, v ktorom má každý používateľ svoju poštovú schránku a operátor siete typu VAN vykonáva transakcie len medzi týmito schránkami. VAN -operátor je nezávislá organizácia nezainteresovaná na obchodných transakciách, ktorá zodpovedá za to, že dokument sa dostane od odosielateľa k adresátovi a nedôjde k jeho strate. Pokrýva ponuku, objednávku, potvrdenie objednávky, výmenu faktúr, dodacích listov, a podobne.

ECC klient je samostatný software, ktorý sa cez internet napojí do ECC databázy (zobrazovanie správ) prostredníctvom zadania mena a hesla.


ECC klient zahŕňa:

1. Zobrazovanie správ
2. Export do Excelu, PDF, XML (xcbl 4.0)
3. Status (profil klienta)
- stav kreditu
- kontaktné údaje
- zmena hesla

Systém ochrany

Bezpečnosť celého systému je zaistená logovaním, chránenými prístupmi do aplikácie, oprávneniami a podobne...) Rieši otázky platnosti elektronických dokumentov, pričom údaje sú štruktúrované podľa dohodnutého štandardu. Použité prvky kryptografickej ochrany (algoritmy, RSA, DES), aplikované pred vlastným prenosom dokladov v elektronickej forme, poskytujú prakticky absolútnu bezpečnosť a spoľahlivosť z hľadiska požiadaviek na integritu dát, utajenia obsahu, ochrany proti zneužitiu a identifikácie. Zabezpečuje:
1. Nepopierateľnosť pôvodu dokumentu
2. Neporušiteľnosť obsahu dokumentu (integrita)
3. Utajenie obsahu dokumentu pred neoprávnenými osobami (šifrovanie).

Výhody

1. Zjednodušenie obchodných procedúr medzi obchodnými partnermi
2. Zlepšenie toku informácií medzi týmito partnermi, zvyšuje produktivitu (umožňuje pružnejšie reagovať na požiadavky zákazníkov), zlepšuje služby zákazníkom a konkurencieschopnosť organizácie
3. Zmenšenie počtu chýb pri obchodných operáciách (umožňuje spracovávanie údajov získaných elektronickou cestou bez toho, že by museli byť prepisované zo systému do systému)
4. Zvýšenie prehľadnosti a rýchlosti finančných tokov
5. Zníženie výdavkov na administratívu a úspora času (robí nepotrebným množstvo papierov, umožňuje držať minimálne saldové zásoby, umožňuje po vzájomnej dohode eliminovať niektoré typy dokladov)
6. Rozširuje pole pôsobnosti (organizácia sa môže zaradiť do medzinárodného obchodu)

Ceritfikácia

Systém IBIS/ECC poskytuje služby prenosu elektronických dokumentov. Organizátorom a prevádzkovateľom tohto systému je spoločnosť Chirasys, s.r.o.

Celosvetový štandard

Použitie štandardu má ten význam, že predstavuje akýsi jednotný "jazyk", ktorému všetci rozumejú, a teda môžu navzájom komunikovať. Celosvetovo presadzovaným štandardom pre EDI je EDIFACT, resp. UN/EDIFACT. Tento štandard je gestorovaný OSN (preto skratka UN). EDIFACT (EDI for Administration, Commerce and Transport) znamená EDI pre administratívu, obchod a dopravu. Už z názvu vidieť, pre aké široké použitie a ktoré oblasti je štandard EDIFACT určený.